szombat, 16 január 2021 21:27

Plébániánk hirdetései - jan. 17.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 17, Évközi 2. vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 18, hétfő

  9:00   szentmise (orgonás)

 

január 19, kedd

 

január 20, szerda

    9:00 szentmise (olvasott)

 

január 21, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

január 22, péntek

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:00   altemplomi temetés (énekes)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 23, szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

január 24, Évközi 3. vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók hittanja

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   bérmálkozási hittan

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akiknél már volt házszentelés, a matrica átvehető a sekrestyében.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

2, kedd óra szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony

17, Hamvazószerda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az urnatemetőben lévő urnafülkék februártól drágulnak. Januárban még a régi áron lehet megváltani.

Plébániánk podcast adásai elérhetőek:

soundcloud.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Árpád-házi Szent Margit, domonkos rendi apáca. +1270.

Szerda: Szent Fábián pápa és vértanú, +250.

Szerda: Szent Sebestyén. Vér-tanú: lenyilazták 289 táján.

Szerda: Esztergomi Boldog Özséb, pilisi remete, pálos rendalapító, +1270

Csütörtök: Szent Ágnes szűz és 13 évesen vértanú. + 304.

Péntek: Szent Vince. Spanyol di-akónus és vértanú. +304.

Péntek: Boldog Batthyány-Strat-mann László. Magyar orvos, +1931.

*          *          *

Kedd: Szent Kanut (kb1040-1086) dán király és vértanú.


Dániában a kereszténység 960 táján lett államvallás. Püspökségeket ala-pítottak, templomokat építettek, de a kereszténység szelleme csak a kö-vetkező századok folyamán terjedt el az országban. A királyok többsé-ge felkarolta ugyan az Egyházat, de inkább politikai okból. Az új vallás a népet és a királyokat is hidegen hagyta.

Kanut azonban keresztény hivatás-nak tekintette az uralkodást. Hat éves uralma alatt legtöbb gondja az Egyház helyzetének megszilárdítá-sára volt. De Kanut nem érte be annyival, hogy az Egyház szabadsá-gának biztosításához a törvényes kereteket megteremtette, adomá-nyokkal is elhalmozta az Egyházat, főleg Lundot, lehetővé téve itt káp-talan megalapítását és egy méltó székesegyház megépítését.

Kanut személyes életét és politikáját is áthatotta a kereszténység.

Sikeres hadvezér volt. Becsületes volt és ezt családjától és az előke-lőktől is megkövetelte.

Egyik vezére összeesküvést szer-vezett ellene: az Anglia megsegíté-sére küldött sereget visszafordította, és egy szentmise közben, orvul rátámadva ölték meg.

Kanut felkészült a halálra: meg-gyónt és megáldozott. Emberei bátran küzdöttek érte, de a túlerő-ben lévő ellenség lemészárolta őket. Kanutot az ablakon át egy lándzsa találta el; a szentélyben, az oltár lépcsőjén halt meg Dánia első vértanúja.

Helyi tisztelete - bár sokan küzdöt-tek ellene - hamar megkezdődött. Szentté avatását II. Paszkál pápa hirdette ki 1100-ban. Ereklyéi ma is láthatók Odensében, az evangélikus Szent Kanut katedrális kriptájában.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A perselyezés továbbra is a szent-misék után történik. Lehetőség van készpénzes, bankkártyás vagy átuta-lásos támogatásra is.

Már lehetőség van a 2021-es évi egyházadó befizetésére is.

A Püspöki Kar az éves nettó jövede-lem 1%-át ajánlja. Természetesen bár-mekkora összeget hálásan köszönünk.

A perselypénz és az egyházadó biz-tosítja plébániánk működését.

Köszönjük a Testvérek eddigi ado-mányait!

Read 1864 times
Joomla Template: by JoomlaShack