hétfő, 26 június 2017 10:41

Plébániánk hirdetései - jún. 25. Templombúcsú

Rate this item
(0 votes)

Köszönet mindazoknak, akik az idei Szent László napok szervezésében tevékenyen segítettek!

*          *          *

Jövő hétvégén minden mise után a kijáratnál ún. Péter-fillér gyűjtés amely a Vatikán karitatív céljait szolgálja.

A péterfillérek gyűjtése a VIII. sz.-ban indult, ahol az újonnan megtért angol-szászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „De-narius Sancti Petri” adományozása, a-mely a középkorban általánossá vált a kelet- és a nyugat-európai országokban egyaránt. Noha a reformáció ideje alatt szünetelt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. sz.-ban újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává lett, ekkortól már kizárólag ka-ritatív tevékenységre használták fel a be-folyt összeget. Hazánkban a rendszervál-tás után, 1993-ban indult újra a gyűjtés.

*          *          *

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN: Szerdán nincs irodai ügyelet.

Hétfőn – kedden – szerdán nincs mise.

Vasárnapi esti misék 1900 órától.

 

Heti hittanórák és programok

Kedd (jún. 27.)

1800     A szentmisén a lengyel Vox Cordis kórus énekel. A szentmise után a kőbányai Szent Kinga kórussal együtt közös koncert. Részletek honlapunkon!

Csütörtök (jún. 29.)

1900     gyermek keresztelési (hivatal)

Péntek (jún. 30.)

1800     Udvardy István diaconusért imádkozunk, halálának 2. évfordulóján.

Szombat (júl. 1.)

1900     szalonnasütés, tábortűz az ifjúságnak a plébániakertben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (jún. 26.)

Nincs szentmise.

Kedd  (jún. 27.)

9.45       kispesti zarándokok miséje

1800     szentmise (orgonás)

Szerda  (jún. 28.)

1800     szentmise (olvasott)

Csütörtök  (jún. 29.)

17.30    gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (jún. 30.)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (olvasott)

1830     Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (júl. 1.)

1500     Esküvő (orgonás)

1600     Esküvő (orgonás)

17.30    Gyóntatás - templom

1800     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (júl. 2.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (énekkari)

1600     Esküvő (evang. templom)

1900     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongr. elnöksége és A Magyar Kat. Püspöki Konf. körlevele Úrnapjára II. rész

(…)

A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek meg-szentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház minden más tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egy-ház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.                (Foyltatjuk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE

Örömmel közlöm, hogy Őszentsége FERENC pápa 2017. június 18-án DR. SZÉKELY JÁNOS segédpüspök urat a Szombathelyi Egyházmegye megyés-püspökévé nevezte ki.

Ünnepélyes beiktatására a Szombat-helyi Székesegyházban 2017. július 8-án 10.30 órakor kezdődő ünnepi szent-misében kerül sor.

Szívből kívánom, hogy Püspök úrnak az elmúlt közel egy évtized során Fő-egyházmegyénkben segédpüspökként és püspöki helynökként szerzett tapasztalatai legyenek segítségére abban, hogy főpásztori munkáját Isten akarata szerint, egyházmegyéje javára eredményesen végezze. Kísérje egész Főegyház-megyénk imája és szolidáris szeretete Püspök atya új szolgálatát. Ehhez kérem számára Isten bőséges áldását és az Apostolok Királynőjének anyai oltalmát, valamint a Szombathelyi Egyház-megye védőszentjének, Tours-i Szent Márton püspöknek hathatós közbenjárását. Főpásztori szolgálata legyen élő tanúságtétel hitünkről. Erősítse meg papjaiban és híveiben keresztény létünk és papi szolgálatunk mély felismerését, Isten életadó szeretetének megtapasztalását, melyet jelmondata is kifejez: „Mindenki Érte él” (Lk 20,38).

Budapest, 2017. június 18-án, Krisztus Szent Testének és Vérének Ünnepén

† PÉTER s.k.

bíboros, prímás, érsek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító tetszés szerinti emléknapja. 370-ben született. Nestorius tanítása ellen hősiesen küzdött, az efezusi zsinaton vezérszerepet játszott. + Alexandriában 444. június 27-én.

Kedd: Szent László király ünnepe. 1046 körül született Lengyelországban. 1077-ben került a magyar trónra. Az ország kereszténnyé tételét, amelyet Szent István útnak indított, eredményesen be-fejezte. Nagyváradon és Zágrábban püspökséget alapított, monostorokat létesített, 1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. 1095. július 29-én Nyitra mellett halt meg, a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjánál csodák történtek. III. Celesztin pápa, követe, Gergely bíboros által Váradon 1192. június 27-én a szentek sorába iktatta.

Szerda: Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknapja. 130 körül született. A gnosztikusok tévedései ellen könyveket írt. A hagyomány szerint 200 körül vértanúságot szenvedett.

Csütörtök: Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe.

 

Péntek: A római Egyház első szent vértanúi, tetszés szerinti emléknap. A Né-ró császár által a 64-es római tűzvész u-tán indított első egyházüldözés alkalmával sok hívőt öltek meg kegyetlen kínok közepette.

Read 2614 times Last modified on kedd, 27 június 2017 14:05
Joomla Template: by JoomlaShack